Lietošanas noteikumi

Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikbordsa parks (JŪVP) lietošanas līgums

 1. Vispārīgie līguma noteikumi.
  1. Šie JŪVP pakalpojumu lietošanas līguma noteikumi nosaka JŪVP un tai pieguļošās teritorijas izmantošanas un lietošanas kārtību (turpmāk – “Pakalpojumi”), kā arī to lietotāja tiesības un pienākumus. JŪVP ietilpst teritorija, kas ietver:
 • ūdensslēpošanas trasi, kas ir speciāli paredzēta ūdensslēpošanai aiz atpūtas kutera, 
 • kuteru stāvvietu, kas ir speciāli paredzēta starta vieta ūdensslēpošanai, veikbordam, izbraucieniem ar atpūtas kuteriem, 
 • laivu nolaišanas vietu, kas ir speliāli paredzēta atpūtas kuteru, laivu nolaišanai,
 • peldvietu, kas ir speciāli apzīmēta un ierobežota vieta,
 • airu laivu, kajaku un SUP dēļu ielaišanas vietu,
 • sporta laukumu un teritoriju atpūtai, kas ir speciāli aprīkota ar sporta inventāru, galdiem un soliem,
 • autosstāvvietu.  

1.2. Tiesiskās attiecības starp Pakalpojumu lietotāju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”) un īpašnieku (turpmāk – “Īpašnieks”) nosaka šis līgums. Šis līgums tiek noslēgts ar brīdi, kad persona iegādājas Pakalpojumu vai citādi likumīgā ceļā iegūst Īpašnieka atļauju vai apstiprinājumu lietot Pakalpojumus. (turpmāk tekstā – “Biļete”).

1.3. Īpašnieks dod atļauju Lietotājam izmantot Pakalpojumu tikai saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

1.4. Pakalpojumu drīkst izmantot tikai tās personas, kuras ir iegādājušās tiesības izmantot Pakalpojumu. Personai, kas nav saņēmusi Īpašnieka atļauju izmantot Pakalpojumu, nav tiesību izmantot Pakalpojumu un Īpašnieka teritoriju.

1.5. Šajā Līgumā noteiktie Lietotāja pienākumi un Īpašnieka tiesības ir saistoši un attiecas arī uz tām personām, kas faktiski lieto Pakalpojumu pirms iegādes vai arī pēc iegādes. Pakalpojuma lietošana ir atzīstama par to, ka persona ir pieņēmusi šī Līguma noteikumus un atzinusi tos par saistošiem.

1.6. Tiesības lietot Pakalpojumu ir fiziskai personai, kas ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu. Nepilngadīgie līdz 18 gadu vecumam drīkst izmantot Pakalpojumus tikai pilngadīgu personu tiešā uzraudzībā.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Ar brīdi, kad fiziska persona iegādājas Pakalpojumu, tā ir uzskatāma par “Lietotāju” šā Līguma izpratnē un tai ir saistošs šis Līgums un no tā izrietošās saistības.

2.2. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai šī Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumu, ja izbeidzas Pakalpojuma laiks.

2.4. Līguma termiņš beidzas un līdz ar to tiesības izmantot Pakalpojumu, ja tiek anulēts personas Pakalpojums šī Līguma noteikumu neievērošanas dēļ.

3. Inventārs

3.1. Šis Līgums dod tiesības Lietotājam izmantot Pakalpojumus:

3.1.1. ūdensslēpošanu, 

3.1.2. veikbordu,

3.1.3. SUP nomu,

3.1.4. Kajaku nomu,

3.1.5. Airu laivu nomu,

3.1.6. Braucienu ar piepūšamo pūsli

ar ūdensslēpošanas slēpēm, veikbordu, SUP, kajaku, airu laivu, piepūšamo pūsli, kuri ir aprīkoti ar visām citām detaļām un priekšmetiem (kā, piemēram, slēpes, stiprinājumi, SUP dēōli, laivas, vestes, airi u.c.) (turpmāk – “Inventārs”), atbilstoši tam norādītājās vietās.

3.2. Atļauts izmantot tikai tehniskā kārtībā esošu Inventāru, lai nepastāvētu risks tā bojājuma dēļ Lietotājam savainot sevi vai citus Lietotājus. Lietotājam ir jāpārliecinās par sava Inventāra tehnisko stāvokli. Ja Lietotājam ir šaubas vai nav informācijas par sava Inventāra tehnisko stāvokli, tad viņam ir jāvēršas pēc konsultācijas pie speciālistiem JŪVP ēkā.

3.3. Šī Līguma noteikumi ir saistoši visiem Lietotājiem, neatkarīgi no tā vai viņi izmanto savu Inventāru vai izīrēto no Īpašnieka vai trešās personas.

3.5. Aizliegts izmantot ……………. u.tml., kā arī citu inventāru, izņemot to, kas ir minēts 3.1.p.

4. Lietotāja pienākumi

4.1. Lietotājam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai tur, kur tas ir attiecīgi iezīmēts ar informācijas zīmēm.  (turpmāk – “Trases nobrauciena zona”).

4.2. Lietotājam ir pienākums ievērot šī Līguma noteikumus, zīmes un norādījumus JŪVP teritorijā, kas saistīti ar Pakalpojuma izmantošanu un Inventāru. Tāpat Lietotājam ir pienākums ievērot Īpašnieka darbinieku (turpmāk – “Personāls”), prasības vai norādījumus par Pakalpojuma izmantošanu un Inventāru.

4.3. Lietotājiem aizliegts lietot pakalpojumus alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu reibumā.

4.4. Lietotājam ir tiesības lietot tikai tādu Inventāru, kas ir tehniskā kārtībā. Lietotājam jāpārliecinās par to, ka Inventārs ir tehniskā kārtībā.

4.5. Lietotājam ir aizliegts peldēties, braukt ar kajaku, SUP dēli, airu laivu, nolaist laivu  ūdensslēpošanas, veikborda darbības zonā, kad notiek ūdensslēpošanas, veikborda braucieni un izbraucieni ar pūsli.  Gadījumos, kad Lietotājs izbrauc un atgriežas krastā šķērsojot ūdensslēpošanas un veikborda zonu, Lietotājam  ir jānogaida kutera pietauvošanās krastā un pārvietošanās ir jāveic maksimāli droši, betraucējot pārējiem lietotājiem.   

4.6. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par savu veselību, dzīvību un ir atbildīgs, lai izvēlētais Pakalpojums nepārsniedz viņa meistarību un neapdraud citus Lietotājus.

4.8. Lietotājs atsakās no jebkādām prasījuma tiesībām un apņemas necelt ne mantiskas, ne citāda rakstura pretenzijas un prasības pret Īpašnieku par Pakalpojuma laikā gūtajiem miesas bojājumiem, kaitējumu vai zaudējumiem (traumām, inventāra, transporta līdzekļu bojājumiem u.tml.), ja tas noticis šo noteikumu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā.

5. Ūdensslēpošanas noteikumi

5.8. Lietotājam ir pienākums sniegt palīdzību negadījumā cietušajām personām. Par jebkuru negadījumu nekavējoties jāziņo JŪVP personālam un jāpiedalās palīdzības sniegšanā, ja tāda ir nepieciešama.

6. Veikborda noteikumi

Drošība

1. uzvelkiet drošības vesti

2. neatrodieties uz ūdens alkohola vai narkotisko vielu iedarbībā

3. signalizējiet laivas vadītājam par brauciena uzsākšanu, kad esat gatavs un aukla ir nostiepta

4. neaptiniet auklu ap ķermeņa daļām

5. neslēpojiet seklā ūdenī 

6. krītot atlaižat virves rokturi

7. ja kritiena vietā ir aktīva laivu satiksme, pievērsiet sev uzmanību, paceļot virs ūdens slēpi vai veika dēli, esat gatavs papeldēt malā

8. iegaumējiet saziņas ar laivas vadītāju zīmes – signālus

9. slēpojiet diennakts gaišajā laikā

10. nebrauciet tuvu tilta balstiem, pontoniem, krastam, citām laivām, peldētājiem

11. brauciena beigās savlaicīgi atlaižat rokturi

11. iesildieties pirms nodarbības 

12. ja nogurstat, pārtrauciet nodarbību

Zīmes ūdenssportā


Ātrāk ! 

Lēnāk ! 

Labi ! 

Griezties ! 

Uz mājām ! 

Esmu kārtībā !
(pēc kritiena)

7. SUP braucienu drošības noteikumi

Latvijā drošību uz ūdens nosaka MK noteikumi Nr. 92 „ Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.

.Drošības lietas, kas jāievēro:

 1. Drošība uz SUP dēļa 
 • drošības saite – vissvarīgākā SUP dēļa lieta neatkarīgi no tā vai jūs esat iesācējs vai SUP meistars, kas kritiskā brīdī var izšķirt vai jūs izdzīvosiet vai nē. Saite saista jūs ar SUP dēli, kas var aizpeldēt prom pāris sekunžu laikā. SUP dēlis ar drošības saiti ir izcils peldlīdzeklis un jūsu drošības garants ( PFD- Personal Floating Device). 
 • SUP PFD – Personal Floating Device ( personīgā peldspējas ierīces, metodes). 

       Glābšanas veste vai sertificēts neoprēna tērps.

 1. Lietas, kas jāizpēta pirms dodaties SUP piedzīvojumā.

Liekas, ka braukšana ar SUP ir viegla un neprasa lielu piepūli. Tomēr ir nepiecienāmas zināmas iemaņas. Jāapzinās, ka nodarbībām dabā uz ūdens pastāv zināmi riski.

 • Vējš ir vissvarīgākais dabas faktors, kas jārespektē pirms dodaties braucienā ar SUP dēli. Liels vējš rada viļņus un apgrūtina braukšanu. Uzziniet vēja prognozi, pirms dodaties braucienā ar SUP dēli. 

Vēja ātrums līdz 5 m/s ir drošs.

Svarīgi ievērot vēja virzienu. Airēšanas sākumā labāk airēt pret vēju, jo atgriezties krastā pa vējam ir vieglāk.

 • Viļņi. Vienmēr novērtējiet viļņu lielumu. Nemierīgs ūdens prasīs no jums lielāku fizisku piepūli un papildus iemaņas līdzsvara saglabāšanai. Izvērtējiet maršruta garumu un enerģijas daudzumu, kas nepieciešama, veicot braucienu grūtos laika apstākļos. 
 • Straume. Ņemiet vērā straumes stiprumu un virzienu. Airēšana pret straumi būs grūtāka un ilgāka. Būs jāpatērē vairāk spēka un enerģijas. 
 • Saullēkts un saulriets. Vienmēr uzziniet saullēkta un saulrieta laiku. Tas pasargās jūs no nepatīkamiem piedzīvojumiem, braucot ar SUP diennakts tumšajā laikā, kad daba izmainās un zūd ierastie orientieri.
 1. Atšķirīgas SUP – ošanas teritorijas un vietas
 • Sērfa dēlis. Svarīgi apzināties vietu un cilvēku daudzumu, kas atrodas jums apkārt. Uz ūdens jāievēro pieklājības normas. Lai netraucētu pieredzējušiem braucējiem, iesācējiem vajadzētu atrasties klusākās vietās.
 • Upe. Upes straume var būt pozitīvi satraucoša un tajā pašā laikā arī bīstama gadījumos, kad ātrumā negaidīti uzbraucat zemūdens šķērslim. Kritiena gadījumā, drošības saite garantēs, ka SUP dēlis, kas ir jūsu lielākā peldierīce, būs sasniedzams.
 • Tūrisms. Tūrisma SUP dēļi ir izgatavoti ceļošanai garām distancēm. Jāapzinās savas fiziskās spējas. Ja esat iesācējs, nesāciet ar garajām maratona distancēm, bet pajautājiet par sev piemērotu maršrutu, lai netraucētu citus dēļotājus un peldētājus.
 1. Drošības ieteikumi
 • Ceļojiet kopā ar draugiem. Ceļojot draugu kompānijā vienmēr ir drošāk un jautrāk. Jūs nevarat paredzēt, kad saskarsieties ar kādu neveiksmi. Ja ir noticis nepatīkams gadījums, draugi vienmēr varēs palīdzēt vai pazvanīt palīdzības dienestiem.
 • Līdzekļi pret saules apdegumu.   Uz ūdens jums nebūs iespēju paslēpties no UV saules staru ietekmes. Jāpadomā par fizisku barjeru radīšanu. Cepure, krekls, pret apdeguma krēms, saulesbrilles, ūdens, ūdensdrošs telefona maciņš, neoprēna zābaki un cimdi, atbilstošs apģērbs noderēs vienmēr.

Apkopojums

Mēs ceram, ka, praksē lietojot šos drošības noteikumus, uzzinot gaidāmos laika apstākļus un ūdenstilpnes īpašības, jūs dosieties savā drošākajā SUP piedzīvojumā. 

Laika apstākļu prognožu vietnes:

 • yr.no
 • windguru.cz
 • gismeteo.lv
 • meteo.lv
 • meteolapa.lv

Top 10 SUP dēļu lietošanas noteikumi

Pēdējos gados braukšana ar SUP dēļiem ir sasniegusi milzīgu popularitāti un ir visstraujāk progresējošais sporta veids pasaulē. 

Līdz ar lielo popularitāti, daudzi SUP dēļu braucēji neievēro drošības noteikumus un piesardzību uz ūdens. Nekad nav par vēlu atkārtot drošus SUP dēļu lietošanas noteikumus un ūdens drošības nodarbības. 

Pirmā lieta, kas jāatceras, ir tā, ka SUP dēlis ir peldlīdzeklis – atklātos ūdeņos ir jāvelk glābšanas veste. 

10 svarīgas lietas:

1. lietojiet glābšanas vesti ar svilpi
2. esiet labs peldētājs
3. ziniet, kā pašam izglābties
4. ziniet, kā vilkt citu SUP dēli
5. jūs pārzināt vietējo kuģu satiksmi un navigācijas noteikumus
6. izpratne par laika apstākļiem un riskiem – vēji, paisuma un bēguma amplitūda, straume, teritorija
7. zināšanas, kā lietot drošības auklu
8. esiet pašaizsargājošs – nebrauciet, kur jūs negaida un izvairieties no citiem peldētājiem, laivotājiem, SUP braucējiem
9. lietojiet piemērotu aira leņķi efektīvākai airēšanai
10. apmeklējiet drošības kursus 

Atcerieties … izklaidējieties un esiet drošībā!

8. Airu laivu un kajaku drošības noteikumi

Latvijā drošību uz ūdens nosaka MK noteikumi Nr. 92 „ Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos”.

 • lietas, kas noderēs: sausas drēbes, sauļošanās un pretodu līdzekļi, pārtika, dzeramais ūdens, medikamenti u.c.
 • uzvelc un aiztaisi glābšanas vesti
 • novieto laivu ūdenī un tikai tad tajā iekāp
 • laivā nedrīkst vienlaicīgi atrasties vairāk cilvēku, nekā norādīts tās parametros
 • neliecies pāri laivas malai un nešūpo to
 • uzmanies no šķēršļiem – akmeņiem, kokiem, zariem u.c.
 • ievēro drošu attālumu no citām laivām un šķēršļiem
 • laivā necelies kājās
 • laivā nedrīkst atrasties alkohola vai narkotisko vielu reibumā
 • rūpējies par savu drošību un dzīvību; esi pārliecināts par savām spējām; neradi apstākļus, kas varētu apdraudēt tavu vai citu cilvēku drošību un dzīvību
 • pieskati bērnus, kas atrodas laivā
 • nebrauc niedrēs vai tuvu tām; saudzē putnu ligzdas un dabu
 • negružo dabā; atkritumus ņem līdzi un izmet tos atbilstošā vietā
 • nepieciešamības gadījumā sazinies ar mums

9. Motorlaivu nolaišanas noteikumi

Sazinies ar parka personālu pirms plānojat laivas nolaišanu ūdenī

Redzamā vietā automašīnā atstājiet uz lapiņas uzrakstītu telefona numuru

Ievērojiet drošības noteikumus un kārtību, kā izbraukt un atbraukt  ūdensslēpošanas akvatorijā 

Nesabraukt peldošos objektus, kas novietoti ūdensslēpošanas akvatorijā

10. Atpūtas vietu lietošanas noteikumi

Lietotājs nedrīkst atstāt atpūtas vietā aizdegtu mangalu bez pieskatīšanas. 

Nedrīkst lietot mangalu pie galda vai sola. 

Uz atpūtas vietas galda Lietotājs nedrīkst novietot sveces bez speciāliem paliktņiem, kas ierobēzo karstumu. 

Izmest atkritumus. 

11. Lietotāja atbildība

11.1. Lietotājs ir atbildīgs par kaitējumu un zaudējumiem, kurus tas nodarījis trešajām personām vai Īpašniekam, lietojot Pakalpojumu.

7.2. Ja Lietotājs neievēro šī Līguma prasības, JŪVP personālam ir tiesības anulēt viņa Pakalpojumu un aizliegt lietot Pakalpojumu.

7.3. Lietotājs atbild par kaitējumiem un zaudējumiem, kas radušies trešajām personām un Īpašniekam Inventāra lietošanas noteikumu neievērošanas dēļ.

7.4. Par lietošanas laikā vizuāli sabojātu Inventāru ķīlas nauda netiek atgriezta.

12. Īpašnieka atbildība

8.1. Īpašnieks neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem un zaudējumiem, kas radušies, pārkāpjot šī Līguma noteikumus.

8.2. Īpašnieks neuzņemas atbildību par inventāra, transporta līdzekļu, citu personisko mantu bojājumu, zādzībām.

8.3. Īpašniekam nav pienākums atbildēt par kaitējumu vai zaudējumiem, kas nodarīti sakarā ar nepareizu Pakalpojuma lietošanu vai drošības noteikumu neievērošanu.

13. Sevišķie noteikumi

9.1. Īpašniekam ir tiesības liegt iespēju personai lietot Pakalpojumu, ja personai nav iegādājusies Pakalpojumu vai ir beigusies tā darbība, t.sk., anulēšanas gadījumā. Īpašniekam ir tiesības veikt darbības šādu personu izraidīšanai no JŪVP.

9.2. Ar šo Līgumu Lietotājs un persona, uz kuru attiecas šis Līgums, atļauj Īpašniekam vai tā pilnvarotai trešajai personai veikt savu personisko datu vākšanu, fiksēšanu izplatīšanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.Īpašnieks drīkst veikt Lietotāja un personas, uz kurām attiecas šis Līgums, personas datu (fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstu veidā) fiksāciju un apstrādi, ja persona ir lietojusi Pakalpojumu bez Īpašnieka piekrišanas vai pretēji Īpašnieka aizliegumam, kā arī gadījumos, ja šai personai Īpašnieks vai tā pilnvarotās personas ir anulējušas Pakalpojumu sakarā ar pieļautiem rupjiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem. Īpašniekam ir tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt informāciju par personu teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos, sakārtot, pārveidot, izmantot, pārraidīt, dzēst, apstrādāt un nodot informāciju.  

Inventāra nomas līgums

1. Ar šo Līgumu Izīrētājs nodod un Īrnieks pieņem lietošanā par maksu šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto inventāru (turpmāk – „Inventārs”).

2. Par Inventāra lietošanu Īrnieks maksā Izīrētājam šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzēto īres maksu (turpmāk – „Īres maksa”). Kopējā Līguma summā ietilpst arī pievienotās vērtības nodoklis.

3. Īrnieks apņemas lietot Inventāru saskaņā ar Jūrmalas ūdensslēpošanas un veikbrda parks  (turpmāk – JŪVP) lietošanas līguma noteikumiem. Noslēdzot šo Līgumu, Īrnieks apliecina, ka ir iepazinies ar JŪVP lietošanas līguma noteikumiem, tos pilnībā izprot un tiem piekrīt.

4. Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, izmantojot Pakalpojumu. Inventāru Īrnieks apņemas lietot, ievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

5. Īres maksu pilnā apmērā Īrnieks maksā avansā, saņemot Inventāru.

6. Saņemot Inventāru, Īrnieks pārliecinās, vai tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā. Īrniekam ir tiesības lietot tikai lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā esošu Inventāru. Gadījumā, ja, saņemot Inventāru, vai tā lietošanas laikā Īrnieks konstatē, ka Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, viņam par to rodas šaubas vai nav nepieciešamo zināšanu, lai to pārbaudītu, Īrnieks nekavējoties par to informē Izīrētāja darbiniekus. Nepieciešamības gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Īrnieks nav atbildīgs par Inventāra bojājumiem vai citiem tā trūkumiem, kā rezultātā Inventārs nav tā lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, Īrniekam tiek izsniegts cits Inventārs.

7. Ja, saņemot Inventāru, tiek konstatēts, ka tam ir bojājumi vai citādi tā trūkumi (noberzta krāsa, plīsums, utml.), tomēr tas ir lietošanai atbilstošā tehniskā kārtībā, par konstatētajiem Inventāra bojājumiem vai trūkumiem tiek izdarīta attiecīga atzīme šī Līguma noteikumos.

8. Īrniekam ir tiesības lietot Inventāru tikai šī Līguma Sevišķajos noteikumos paredzētajā Inventāra īres laikā (turpmāk – „Īres laiks”). Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, izņemot, ja puses rakstiski vienojas citādi. Gadījumā, ja Īrnieks neatgriež Inventāru Izīrētājam līdz Īres laika beigām, par katru nokavēto stundu, tai skaitā – arī par nepilnu stundu, skaitot no šī Līguma noslēgšanas brīža, Īrnieks apņemas maksāt Īres maksu par attiecīgi pārtērēto laiku.

9. Īrniekam ir tiesības atgriezt Inventāru Iznomātājam pirms Īres laika beigām. Šādā gadījumā Īrniekam nav tiesības uz samaksātās Īres maksas attiecīgu samazinājumu.

10. Īrniekam ir pienākums atgriezt Inventāru tādā tehniskā stāvoklī, kas nav sliktāks par to, kādā Inventārs saņemts. Atgrieztajam Inventāram jābūt notīrītam, bez bojājumiem un derīgam tā turpmākai lietošanai. Īrniekam ir jānodrošina Inventāra saglabāšanu, t.sk., arī no tā nozagšanas.

11. Īrniekam nav tiesības nodot Inventāru lietošanai trešajām personām, izņemot šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādītās nepilngadīgās personas līdz 18 gadu vecumam. Šādā gadījumā Īrnieks uzņemas visu atbildību par nepilngadīgās personas rīcības rezultātā Īrniekam un trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

12. Īrnieks atbild par Inventāra bojājumu un citu tā trūkumu, kā arī par Inventāra zādzību, ja tas notiek, Inventāra Īres laikā. Ja bojājums vai cits trūkums nav norādīts šī Līguma Sevišķajos noteikumos, tiek uzskatīts, ka tas radies Inventāra Īres laikā, ja vien Īrnieks nepierāda pretējo. Īrnieks neatbild par Inventāra parasto nolietojumu, izņemot gadījumu, kad Īrnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību.

13. Īrnieks atbild par jebkuru Izīrētājam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, tai skaitā, par nodarītajiem zaudējumiem un morālo kaitējumu, izņemot nejaušus zaudējumus, kas Izīrētājam vai trešajām personām radušies nejauša notikuma vai nepārvaramas varas rezultātā.

14. Gadījumā, ja Inventāra Īres laikā Inventārs tiek sabojāts vai kā citādi vairāk nav piemērots tā lietošanai, kā arī, ja tas tiek pazaudēts vai nozagts, Īrnieks par to nekavējoties informē Izīrētāja atbildīgos darbiniekus, kā arī uzņemas pilnu materiālo atbildību.

15. Ja Īrnieks Inventāru neatgriež vai, atgriežot Inventāru, Izīrētājs konstatē, ka Inventārs ir sabojāts, un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai Inventārs būtu tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas maksāt šī Līguma Sevišķajos noteikumos norādīto attiecīgās Inventāra vienības cenu nekavējoties pēc Inventāra nodošanas vai īres termiņa beigām, ja puses rakstiski nevienojas citādi.

16. Citos gadījumos, kad Īrnieka atgrieztais Inventārs ir sabojāts vai nav tā lietošanas tehniskajā kārtībā, Īrnieks apņemas segt izdevumus, kas saistīti ar attiecīgā Inventāra labošanu vai citu tā trūkumu novēršanu.

17. Īrniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret Izīrētāju sakarā ar Inventāra lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.

18. Lietojot Inventāru, Īrnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais Pakalpojums atbilstu Īrnieka meistarībai un nenodarītu bojājumus Inventāram.

19. Ja Īrnieks, lietojot Inventāru, pārkāpj šī Līguma vai JŪVP lietošanas līguma noteikumus, Izīrētājam ir tiesības šo Līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā Īrniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt Inventāru Izīrētājam. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Izīrētājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no īres maksas. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no šī Līguma izrietošās Izīrētāja prasījuma tiesības un Īrnieka saistības.

20. Ar šo Īrnieks piekrīt, ka Izīrētājs ir tiesīgs pats vai pilnvarot trešās personas Izīrētāja uzdevumā uzņemt Īrnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi saprotamas tiesības, piemēram, vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Īrnieku. Izīrētājs minēto informāciju drīkst nodot ar to saistītām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Īrnieks apliecina savu piekrišanu Īzīrētāja tiesībām veikt informācijas apstrādi un nodot informāciju trešajām personām. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Izīrētājam.

21. Izīrētājs ir tiesīgs iesniegt šo Līgumu un no Īrnieka saņemtos datus, tajā skaitā personas datus, šā Līguma izpildei, kā arī statistikai saistībā ar Slēpošanas trases apmeklēšanu.  Šajā punktā noteikto nolūku īstenošanai Izīrētājs ir tiesīgs nodot Īrnieka un tā pārstāvju iesniegtos datus, tajā skaitā personas datus, ar to saistītām sabiedrībām, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem, šajā Līgumā noteikto pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem.

22. Katrs no līdzējiem ir atbildīgs par personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.

23. Lai nodrošinātu šajā Līgumā uzņemto saistību izpildi, Īrnieks iemaksā Izīrētājam drošības naudu vai iedod citu nodrošinājumu. Izīrētājam ir aizturējuma tiesības uz nodrošinājumu, kamēr Īrnieks pilnībā izpilda savas no šī Līguma izrietošas saistības.

24. Strīdi un domstarpības, kas Līdzējiem rodas šī Līguma izpildes gaitā, tiek nekavējoties risināti savstarpēju sarunu ceļā. Ja savstarpēju sarunu ceļā risinājumu panākt nav iespējams, katram Līdzējam ir tiesības vērsties tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, ko apliecina Līdzēju paraksti šī Līguma Sevišķajos noteikumos, un ir spēkā līdz visu no šī Līguma izritošo saistību pilnīgai izpildei.